Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE na terytorium RP

 •   zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas nieoznaczony
 •   wniosek winien być złożony w czasie legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 •   bez rozpoznania pozostawia się wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE złożony przez cudzoziemca:
 •   przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 33 ustawy o cudzoziemcach
 •   zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie ustaw
 •   przebywającego w celu odbywania studiów lub szkolenia zawodowego
 •   posiadającego zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystającego z ochrony czasowej
 •   ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu
 •   pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcę świadczącego usługi transgraniczne
 •   przebywającego na podstawie zezwolenia na zamieszkanie udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7 ustawy
 •   bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów
 •   dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula
 •   oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu
 •   wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami
 •   pełnomocnictwo: cudzoziemiec może być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa
 •   cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wydaje się kartę pobytu ważną przez 5 lat
 •   cudzoziemiec obowiązany jest odebrać kartę pobytu osobiście

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA


Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:

 •   stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
 •   ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

NIEPRZERWALNY POBYT

 •   Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana:
 •   wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 •   towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;
 •   leczeniem cudzoziemca.
 •   Do 5 letniego okresu pobytu nie zalicza się pobytu cudzoziemca:
 •   zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub pozbawionego wolności na podstawie orzeczeń wydanych na podstawie ustaw
 •   jako pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi transgraniczne
 •   na podstawie wizy, o której mowa w art. 33 ustawy o cudzoziemcach, lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 i 7
 •   jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu konsularnego i członka personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych
 •   Do 5 letniego okresu pobytu zalicza się połowę okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuacji studiów lub szkoleń zawodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DOKUMENTY :

 •   4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
 •   wypełniony wniosek
 •   4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, by ukazywały lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (zdecydowanie usprawni prowadzenie postępowania złożenie dodatkowej fotografii)
 •   ważny dokument podróży (2 kserokopie)
 •   dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany legalny pobyt w Polsce
 •   zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa
 •   dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu
 •   dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 •   aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego
 •   tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania

Za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzice cudzoziemca.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.