Zaproszenie cudzoziemca

  Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 •   Oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu.
 •   Z A P R O S Z E N I E uzyskuje ważność z chwilą wpisania do ewidencji zaproszeń.
 •   Pełnomocnictwo: osoba zapraszająca może być reprezentowana przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza, lub udzielonego przed urzędnikiem prowadzącym sprawę.

WARUNKI :
Zaproszenie może być wystawione przez:

 •   Obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 •   strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członka jego rodziny, zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium,
 •   Cudzoziemca przebywającego bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE
 •   Osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę w Polsce.

UWAGA: pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana:

 •   wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 •   towarzyszenie małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w ww. warunkach,
 •   leczeniem cudzoziemca.

Zapraszający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów osoby zapraszanej związanych z:

 •   jej pobytem i wyjazdem,
 •   ewentualnym leczeniem,
 •   ewentualnym wydaleniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


DOKUMENTY :

 •   wniosek (wypełniony czytelnie w języku polskim),
 •   dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość (np. zaświadczenie z pracy, wyciąg z konta bankowego),
 •   dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa),
 •   zapraszający przedstawia dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu)


Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadkach: 

Prowadzenia działalności gospodarczej:

 •   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 •   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów lub rozliczenia z Urzędem Skarbowym za rok ubiegły wraz z dowodem nadania do urzędu.
 •   dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

Osoby prawnej:

 •   aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 •   numer REGON,
 •  dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego)
 •   dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

Stowarzyszenia:

 •   aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń,
 •   dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (wyciąg z konta bankowego)
 •   dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu) lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania (rezerwacja hotelowa)

W toku prowadzonego postępowania zapraszający może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY :
OPŁATĘ WNOSI SIĘ w momencie złożenia wniosku:

-  za zaproszenie - 27 zł na konto:
Nazwa:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43
Nr konta:
45-1240-1066-1111-0010-0317-1881