Wymiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu uzyskanej w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zgody na pobyt tolerowany.

Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w następujących przypadkach:

 •   zmiany danych w nim umieszczonych
 •   zmiany wyglądu utrudniającego ustalenie jego tożsamości
 •   uszkodzenia dotychczas posiadanej karty pobytu w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią
 •   upływu terminu ważności karty wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
 •   utraty lub zniszczenia dotychczas posiadanej karty pobytu

DOKUMENTY :

 •   1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wymianę karty pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokumentu pobytu
 •   wypełniony wniosek
 •   1 aktualna fotografia o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, by ukazywała lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (zdecydowanie usprawni prowadzenie postępowania złożenie dodatkowej fotografii)
 •   kserokopia dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca
 •   kserokopia karty pobytu
 •   w przypadku utraty dotychczas posiadanej karty pobytu - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zgłoszeniu Policji utraty

UWAGA :

 •   Uchylanie się od obowiązku wymiany karty pobytu podlega karze grzywny
 •   Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał w terminie 3 dni od dnia jej utraty. W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić niezwłocznie znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty wydano już nową
 •   Cudzoziemiec obowiązany jest odebrać kartę pobytu osobiście
 •   Karta pobytu wydana przed dniem 01.10.2005 r. cudzoziemcowi, który posiada zgodę na pobyt tolerowany i pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym osiedlenie się podlega nieodpłatnie wymianie na kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a w przypadku gdy termin ważności dotychczasowej karty pobytu jest dłuższy - do końca okresu ważności karty pobytu. Do wymiany karty wymagane jest złożenie wyżej wymienionych dokumentów oraz aktualnego odpisu aktu małżeństwa