Wiza

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce na podstawie wizy

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2003r. Nr 128 poz. 1175)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2003r. Nr 150 poz.1462)
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z  późn. zmianami)


Wizę pobytową wydaje się, jako wizę jednolitą lub krajową. Wizę wydaje konsul. 

Wizę w trybie szczególnym (art. 33 ustawy) wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, wobec którego zachodzą okoliczności przemawiające za odmowa udzielenia wizy, jeżeli zaistniała wyjątkowa sytuacja wymieniona w ustawie.

Wojewoda wydaje wizę tylko w przypadku małoletniego urodzonego na terytorium RP, którego przedstawiciel ustawowy przebywa w Polsce na podstawie wizy

Wojewoda przedłuża wizę tylko w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od woli cudzoziemca i niemożliwych do przewidzenia w chwili wydania wizy przez konsula.

Wizę można przedłużyć tylko jeden raz.

Wniosek o przedłużenie wizy składa sie na co najmniej:
- 7 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie jednolitej,
- 14 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie krajowej.

WYMAGANE DOKUMENTY na wniosek o udzielenie wizy:

  • 2 aktualne kolorowa fotografie o wym. 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę patrząca na wprost,
  • poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy,
  • ważny dokument podróży (1 kserokopia),
  • dokumenty potwierdzające zamierzony cel i okoliczności planowanego pobytu oraz
  • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ubezpieczenia zdrowotnego.

Bieg sprawy rozpoczyna się z chwila złożenia kompletu dokumentów.
Oryginały składanych dokumentów do wglądu.
Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, tłumaczenia oryginałów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami.

Pełnomocnictwo: cudzoziemiec może być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
W toku prowadzonego postępowania cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów, które pozwolą organowi administracji na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjecie decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.

Wniosek o wydanie wizy -->

Wniosek o przedłużenie wizy pobytowej -->