Strefa Schengen

Podróżowanie i przebywanie na terytorium obszaru Schengen

  • Cudzoziemiec legitymujący się tzw. tytułem pobytowym (zezwoleniem pobytowym) wydanym przez organy Rzeczypospolitej Polskiej może podróżować i przebywać na terytorium obszaru Schengen bez konieczności posiadania wizy Schengen przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy, jeżeli spełnia ogólne warunki wjazdu i pobytu na terytorium obszaru Schengen, tj.
  •   posiada ważny dokument podróży,
  •   potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,
  •   posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
  •   nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa - wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich (art. 21 ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluxu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na granicach - Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000).

W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej tytułami pobytowymi są:

  •   zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
  •   zezwolenie na osiedlenie się,
  •   zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
  •   zgoda na pobyt tolerowany,
  •   status uchodźcy.

Przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec posiadający jedno z w/w zezwoleń powinien posiadać ważną kartę pobytu, która jest dokumentem potwierdzającym posiadanie w Polsce tytułu pobytowego.

Informacja dotycząca wiz wydawanych przez konsulów polskich przed i po przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen

Wizy polskie wydane przed dniem wejścia Polski do strefy Schengen nie staną się automatycznie wizami Schengen i nie będą upoważniały do poruszania się po całym obszarze Schengen, lecz jedynie po terytorium Polski. Od dnia wejścia Polski do strefy Schengen, tj. od dnia 21 grudnia 2007r., konsulaty polskie będą wydawać wizy pobytowe jednolite (Schengen) o symbolu C, które będą uprawniały do wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium.

Wystawiane przez konsulów polskich od 21 grudnia 2007r. wizy pobytowe krajowe o symbolu D (wizy na okres pobytu dłuższy niż 90 dni) będą upoważniać do wjazdu i pobytu jedynie na terytorium Polski.
Wystawiane od 21 grudnia 2007r. przez konsulów polskich wizy pobytowe jednolite (Schengen) o symbolu C z ograniczoną ważnością terytorialną, nie będą uprawniały do poruszania się po całym obszarze Schengen, lecz jedynie po terytorium Polski i ewentualnie innych, wskazanych w wizie państw członkowskich Schengen.